Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

Yhdistyksen säännöt

1 § Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Pohjois-Kymen Insinöörit ry ja kotipaikka Kouvola.

2 § Kuuluminen jäsenenä Uuteen Insinööriliittoon

Yhdistys on jäsenenä Uusi Insinööriliitto UIL ry. nimisessä yhdistyksessä.

3 § Tarkoitus ja toiminta

Yhdistyksen tarkoituksena on

 • toimia jäsentensä yhdyselimenä

 • valvoa heidän yhteisiä sekä sosiaalisia että ammatillisia etuja ja pyrkimyksiä

 • edistää teknillistä ja henkistä kehitystä keskuudessaan ja toiminta-alueellaan yleensä.

Tarkoitustensa toteuttamiseksi yhdistys

 • järjestää retkiä, tiedotus-, esitelmä-, kokous-, kurssi-, neuvonta-, koulutus-, ja juhlatilaisuuksia

 • suorittaa muillakin vastaavilla tavoin valistustyötä, voi antaa lausuntoja ja tehdä esityksiä.

Yhdistys voi muodostaa rekisteröimättömiä kerhoja ja erikoisaloja edustavia ryhmiä.

4 § Toiminnan tukeminen

Yhdistys on oikeutettu toimintansa tukemiseksi

 • ottamaan vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja

 • asianomaisella luvalla järjestämään keräyksiä ja arpajaisia

 • harjoittamaan julkaisu- ja kustannustoimintaa

 • omistamaan kiinteistöjä ja arvopapereita.

Yhdistyksellä on oikeus perustaa rahastoja.

5 § Jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi päästä jokainen, joka

 • on suorittanut suomalaisessa teknillisessä oppilaitoksessa insinööri- tai rakennusarkkitehtitutkinnon

 • on suorittanut suomalaisessa ammattikorkeakoulussa insinööritutkinnon tai muun tekniikan alan ammattikorkeakoulututkinnon

 • on suorittanut insinööritutkintoa vastaavan ulkomaisen tutkinnon

 • on saanut muun vähintään vastaavan tasoisen teknillisen koulutuksen

 • on suorittanut insinööriopinnoistaan ¾ ja kuuluu jäsenenä insinööriopiskelijoiden valtakunnalliseen yhdistykseen

Lisäksi jäsenen tulee hyväksyä yhdistyksen tarkoitus, tulee sitoutua noudattamaan sen sääntöjä ja yhdistyksen kokouksen sekä johtokunnan päätöksiä sekä suorittaa syyskokouksen määräämän jäsenmaksun.

Yhdistyksen jäsenyyttä haetaan kirjallisesti. Jäseneksi ottamisesta päättää yhdistyksen johtokunta.

Kannattajajäseneksi voi liittyä oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea ja edistää yhdistyksen toimintaa ja maksaa yhdistyksen syyskokouksen määräämän kannattajajäsenen jäsenmaksun.

Kannattajajäsenellä on yhdistyksen kokouksessa puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.

Yhdistyksen kunniajäseniksi voidaan johtokunnan ehdotuksesta yhdistyksen kokouksen päätöksen mukaan kutsua yhdistyksen tarkoitusperiä edistäneitä henkilöitä, jolloin kutsumista tulee kannattaa 2/3 annetuista äänistä.

6 § Eroaminen ja erottaminen

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Eroava jäsen on velvollinen suorittamaan jäsenmaksunsa kulumassa olevalta vuodelta.

Jäsen, joka toimii yhdistyksen tarkoitusperien vastaisesti tai muuten yhdistystä vahingoittavasti tai jättää jäsenmaksunsa suorittamatta, voidaan erottaa yhdistyksestä. Jäsenen erottamisesta päättää johtokunta, mutta erotetulla on oikeus kirjallisesti valittaa erottamispäätöksestä yhdistyksen kokoukselle jättämällä 30 päivän kuluessa erottamisesta tiedon saatuaan valituskirjelmän johtokunnan puheenjohtajalle tai varapuheenjohtajalle.

7 § Jäsenmaksut

Jäsen suorittaa yhdistykselle vuosittain syyskokouksen määräämän jäsenmaksun.

Yhdistyksen johtokunta voi anomuksesta sairauden, työkyvyttömyyden tai muun vastaavan pakottavan syyn vuoksi vapauttaa jäsenen yhdistyksen jäsenmaksuvelvollisuudesta.

Yhdistyksen kunniajäsenellä ei ole jäsenmaksua.

8 § Maksut Uudelle Insinööriliitolle

Yhdistys maksaa Uudelle Insinööriliitolle sen syksyn edustajakokouksessa määräämän jäsenmaksun.

Jäsenmaksujen perinnästä voidaan sopia liiton ja jäsenyhdistyksen välillä kahdella vaihtoehtoisella tavalla:

Liitto perii jäsenmaksut keskitetysti henkilöjäseniltä. Jäsenyhdistyksen on hyvissä ajoin ennen kalenterivuoden alkua ilmoitettava liitolle oman jäsenmaksunsa suuruus sekä mahdolliset jäsenmaksun alennusperusteet perintää varten.

Jäsenyhdistys perii itse maksut jäseniltään ja maksaa jäsenmaksuna liitolle liittomaksun kerrottuna vuoden ensimmäisen päivän henkilöjäsenmäärällä.

9 § Toimielimet

Yhdistyksen toimielimet ovat yhdistyksen kokous ja johtokunta.

10 § Kokoukset

Yhdistyksen varsinaisia kokouksia ovat:

 1. vuosikokous, joka pidetään maalis- huhtikuussa

 2. syyskokous joka pidetään loka-marraskuussa

 3. sekä ylimääräiset kokoukset tarpeen vaatiessa johtokunnan harkinnan mukaan tai kun vähintään 20% jäsenistä sitä kirjallisesti nimetyn asian vuoksi johtokunnalta pyytää.

Kokoukset pidetään johtokunnan lähemmin määrääminä aikoina ja paikoissa.

Kutsu yhdistyksen kokouksiin on julkaistava vähintään 7 päivää ennen kokousta kirjeitse. Jos kokouksessa käsitellään yhdistyslain 23 §:ssä tarkoitettuja asioita, on ne kokoon kutsussa mainittava.

Asioista, jotka jäsenet haluava yhdistyksen kokouksiin käsiteltäväksi on tehtävä kirjallinen esitys johtokunnalle vähintään neljä viikkoa ennen kokousta.

Äänestys yhdistyksen kokouksessa on avoin, ellei suljettua äänestystä pyydetä. Äänestyksessä ratkaisee yksinkertainen äänten enemmistö, ellei näissä säännöissä toisin määrätä. Äänten mennessä tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

11 § Yhdistyksen kokouksissa käsiteltävät asiat

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa sekä muut tarvittavat toimihenkilöt.

 2. Esitetään johtokunnan kertomus edelliseltä toimikaudelta, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto.

 3. Vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.

 4. Käsitellään muut kokoukselle esitetyt asiat.

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa sekä muut kokouksessa tarvittavat toimihenkilöt.

 2. Päätetään johtokunnan esittämän toimintasuunnitelman sekä tulo- ja menoarvion hyväksymisestä, jäsenmaksujen suuruudesta, huomioon ottaen Insinööriliiton yhdistyksen maksettavaksi määräämän jäsenmaksun suuruus ja määrätään toimihenkilöiden palkkioiden suuruus.

 3. Valitaan johtokunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä johtokunnan muut jäsenet erovuoroisten tilalle.

 4. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa.

 5. Valitaan tarpeelliset valio- ja toimikunnat sekä toimihenkilöt.

 6. Valitaan yhdistyksen edustajat liiton kokouksiin.

 7. Käsitellään muut kokoukselle esitetyt asiat.

12 § Johtokunta

Yhdistyksen lainmukaisena hallituksena toimii syyskokouksen valitsema johtokunta, jonka puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan vuodeksi kerrallaan sekä 6 jäsentä, jotka valitaan 2 vuodeksi kerrallaan siten, että joka vuosi eroaa 3 jäsentä. Lisäksi voidaan valita johtokunnan jäsenille enintään 3 varajäsentä vuodeksi kerrallaan. Johtokunta valitsee vuodeksi kerrallaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarpeelliset toimihenkilöt.

Johtokunta kokoontuu tarpeen vaatiessa puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Johtokunta on päätösvaltainen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan ja vähintään 4 jäsenen osallistuessa päätöksen tekoon. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.

13 § Nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri kaksi aina yhdessä taikka johtokunnan valitsemat henkilöt tavalla, jonka johtokunta erikseen määrää.

14 § Toiminta- ja tilivuosi

Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilit ja muut taloudenhoitoa koskevat asiakirjat on luovutettava tammikuun loppuun mennessä tilintarkastajille, joiden tulee antaa tarkastuksestaan vuosikokoukselle osoitettu lausunto helmikuun loppuun mennessä.

15 § Sääntöjen muuttaminen

Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä, jos asia on mainittu kokouskutsussa ja muutosta puoltaa vähintään 2/3 kokouksen äänimäärästä. Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä kahdessa peräkkäisessä kokouksessa, joiden väliä tulee olla vähintään yksi kuukausi.

16 § Yhdistyksen purkaminen

Yhdistyksen purkamisesta on päätettävä kahdessa kokouksessa, joiden väliä tulee olla vähintään yksi kuukausi. Purkaminen suoritetaan jos sitä puoltaa vähintään 3/4 kokouksen äänimäärästä.

Yhdistyksen purkauduttua tai tultua lakkautetuksi siirtyvät sen varat Liitolle tai vastaavalle rekisteröidylle yhdistykselle, joka tulee käyttää ne yhdistyksen tarkoitusperiä vastaavalla tavalla yhdistyksen viimeisen kokouksen päätöksen mukaisesti.

17 § Muita määräyksiä

Muissa kohdissa noudatetaan yhdistyslain määräyksiä.